Иргэдээс Сүмбэр суманд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал /2020 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар/

СҮМБЭР  СУМЫН 2019 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

СҮМБЭР  СУМЫН 2019 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

 2019.06.12                                                                                                                 Чойр

2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 37, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр -589, нийт-626  өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –589
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгох тухай-11
 • Газрын асуудлаар-10
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн- 3
 • Худаг усны асуудлаар -2
 • Гэр хүссэн-2
 • Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай-2
 • Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай- 3
 • Архивын лавлагаа авах тухай- 2
 • Байгууллагын мал хүлээлгэж өгөх тухай – 1
 • Замын тухай- 1

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 589 өргөдөл, хүсэлт ирсний 142 нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 10 өргөдлийг Сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр иргэнд хариуг мэдэгдсэн.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 11 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2 иргэнд 50000 төгрөгний нийт 100000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу  албан хаагчид  1955000 төгрөгийн тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 2 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй  иргэнд зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэсэн.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар, бичгээр, цахимаар, утсаар хүлээн авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

 2018.12.17                                                                                                                  Чойр

2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 156, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 2100, ИТХ-д 7, Багуудад 16, Нээлттэй утас 70543232-т 0, цахим хуудсанд-0 нийт-2279   өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –2100
 • Асран хамгаалагч, итгэмжлэл тогтооолгох –50
 • Газрын асуудлаар-30
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн-4
 • Худаг усны асуудлаар -5
 • Байгаль орчны чиглэлээр -2
 • Гэр хүссэн-3
 • Тусгай зөвшөөрөл хүссэн-7
 • Подваль ашиглах хүсэлт ирүүлсэн-5
 • Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийлгэх-3
 • Албан хаагчдаас ирүүлсэн / тусламж, чөлөө, хүссэн тухай/- 16
 • Хөдөө аж ахуйн талаар /Малжуулах төсөл, бэлчээр/-5
 • Иргэдээс ирүүлсэн гомдол / байр, гадна талбайн тохижилт ая тухтай амьдрах нөхцөл зэрэг/ -5
 • Нохой устгал-2
 • ИТХ-7
 • Багийн засаг даргад-16
 • Цахилгаан эрчим хүчээр хангуулах хүсэлт-3
 • Сум хөгжүүлэх сантай холбоотой-3
 • Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай-2
 • Малын “А” данс гаргуулах -2
 • Бусад-9

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 2100 өргөдөл, хүсэлт ирсний 613 нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх асуудлаар, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 10 өргөдлийг шийдвэрлэж  хариу хүргүүлсэн, газар сунгах, гэрээ гэрчилгээ гаргуулах, маргаантай асуудал шийдвэрлүүлэх 18 өргөдөл ИТХ-аар оруулахаар бэлтгэж, энэ тухай иргэдэд амаар хариуг хүргүүлсэн. Хугацаа болоогүй 2 өргөдөл байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 50 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

ЦЭХ хүч тасалдсан болон эрчим хүчээр хангуулах тухай 3 иргэний хүсэлтийг аймгийн эрчим хүч зохицуулах салбар зөвлөлд уламжлав. Гомдол хүсэлт гаргах тухай 1 өргөдлийн Аймгийн Хөгжлийн бодлого төлөвлөтийн хэлтэст, шороо ачуулж зөөлгөх тухай 1 өргөдлийг “Тохижилт сүмбэр” ОНӨААТҮГ-т харьяаллын дагуу шилжүүлсэн.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 3 иргэнд 50000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 11 албан хаагчид  1500000 төгрөгний тусламж олгов.

Тамхи болон тоглоомын төвийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн 7 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй 7 иргэнд зөвшөөрөл олгосон байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар, бичгээр, цахимаар, утсаар хүлээн авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.

 Мэдээ гаргасан:

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан:                               Л.Энхчимэг

 

 

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  3 ДУГААР УЛИРЛЫН    ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  3 ДУГААР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

  2018.09.17                                                                                                                  Чойр

2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 90, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 1527, ИТХ-д 2, Багийн Засаг дарга нарт 2, Нээлттэй утас 70543232-т 0 нийт 1617  өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –1527
 • Асран хамгаалагч, итгэмжлэл тогтооолгох -35
 • Газрын асуудлаар-11
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн-2
 • Худаг усны асуудлаар -5
 • Байгаль орчны чиглэлээр -2
 • Гэр хүссэн-4
 • Тамхины тусгай зөвшөөрөл хүссэн-3
 • Подваль ашиглах хүсэлт ирүүлсэн-3
 • Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийлгэх-2
 • Албан хаагчдаас ирүүлсэн-3
 • Мөнгөн тэтгэмж хүссэн-1
 • Бэлчээрийн холбогдолтой-2
 • Малжуулах төсөлд хамрагдах хүсэлт-1
 • Иргэдээс ирүүлсэн гомдол-3
 • ИТХ-2
 • Багийн засаг даргад-2
 • Цахилгаан эрчим хүчээр хангуулах хүсэлт-3
 • Сум хөгжүүлэх сантай холбоотой-2
 • Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай-2
 • Бусад-2

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 1527 өргөдөл, хүсэлт ирсний 494 нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх асуудлаар 1, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 3 өргөдлийг ИТХ-аар хэлэлцүүлж хариу хүргүүлсэн, газар сунгах, гэрээ гэрчилгээ гаргуулах, маргаантай асуудал шийдвэрлүүлэх 7 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 35 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

ЦЭХ хүч тасалдсан болон эрчим хүчээр хангуулах тухай 3 иргэний хүсэлтийг аймгийн эрчим хүч зохицуулах салбар зөвлөлд уламжлав.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2 иргэнд 50000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 9 албан хаагчид  1300000 төгрөгний тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 3 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй 3 иргэнд зөвшөөрөл олгосон байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар болон бичгээр авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.

 Мэдээ гаргасан:

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан:                               Л.Энхчимэг

Сүмбэр сумын хагас жилийн өргөдөл гомдолын тайлан мэдээ

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

 2018.06.10                                                                                                                           Чойр

2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 60, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 984  , ИТХ-д 2 , Багийн Засаг дарга нарт 1, Нээлттэй утас 70543232-т 0 , Газрын даамалд-7   нийт 1054 өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –984
 • Газрын харилцаатай холбоотой -7
 • Асран хамгаалагч, итгэмжлэл тогтооолгох -24
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн-2
 • Худаг усны асуудлаар -1
 • Ажилд орох, гарах хүсэлт -0
 • Байгаль орчны чиглэлээр -2
 • Байгуулагын харъяалалд орох /ахмад/- 0
 • Бусад -14

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 984 өргөдөл, хүсэлт ирсний 305 нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх асуудлаар 1, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 3 өргөдлийг ИТХ-аар хэлэлцүүлж хариу хүргүүлсэн, газар сунгах, гэрээ гэрчилгээ гаргуулах, маргаантай асуудал шийдвэрлүүлэх 3 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 24 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2 иргэнд 50000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 7 албан хаагчид  1100000 төгрөгний тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 2 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй 1 иргэнд зөвшөөрөл олгохоор, 1 иргэний өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа явагдаж байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар болон бичгээр авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.

 

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

  2017.03.25                                                                                                                           Чойр

2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 31 , Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 491, ИТХ-д , Багийн Засаг дарга нарт  , Нээлттэй утас 70543232-т 0, Газрын даамалд 6  нийт 522 өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –491
 • Газрын харилцаатай холбоотой -6
 • Асран хамгаалагч, итгэмжлэл тогтооолгох -12
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн-1
 • Худаг усны асуудлаар –
 • Ажилд орох, гарах хүсэлт –
 • Байгаль орчны чиглэлээр –
 • Байгуулагын харъяалалд орох /ахмад/-
 • Бусад -12

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 491 өргөдөл, хүсэлт ирсний  нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх асуудлаар 3, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 2 өргөдлийг ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр байна. Газар сунгах, гэрээ гэрчилгээ гаргуулах, маргаантай асуудал шийдвэрлүүлэх  1 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 12 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс  иргэнд 50000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 5 албан хаагчид 500000 төгрөгний тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 2 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй 1 иргэнд зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэлээ.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар болон бичгээр авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.

Өргөдөл гомдлын мэдээ