СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

  1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоотоор аж ахуй нэгж, иргэн бол өргөдөл Сумын засаг даргад гаргана
  2. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлтийн хуулбар

4.Тэмдэгтийн хураамж сумын орон нутгийн орлогын дансанд тушаасан баримт

5.Үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай тухайн багийн Засаг даргын тодорхойлолт

6.МХГазарт  мэдээлэлийн санд бүртгүүлсэн байх

7.Улсын тэмдэгтийн хураамж 0000100220500941 тоот дансанд 250000 төгрөг тушаах

Тухайн иргэн аж ахуй нэгж нь сургууль цэцэрлэгээс 500м-н гадна үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх

Сумын хэмжээнд 14 тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 10 сарын байдлаар орон нутгийн орлогын дансанд нийт  2.750.000 төгрөгиийг тэмдэгтийн хураамжийг төрийн сан банкны дансанд төвлөрүүлээд байна.

Тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн тамхи худалдан борлуулахыг түр хориглох тухай

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

Хүнс худалдаа үйлчилгээний чиглэлийн хүрээнд

Сумын хэмжээнд худалдаа үйлчилгээний зах 2, хүнсний дэлгүүр 56 үүнээс архи согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрөлтэй 25, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн 41, үүнээс сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, ажилчдын 20, иргэд аж ахуйн нэгжийн 21, эмийн сан 5, тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй 17, барилгын материал 4, сэлбэг хэрэгслийн дэлгүүр 7, талх нарийн боовны үйлдвэрлэл 7 түүхий эдийн цэг 5 иргэн аж ахуй нэгж тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.

Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуй нэгж нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл баталсан маягтын дагуу
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
Аймгийн татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт
Үйл ажиллагаа явуулах газрын гадна талбай, дотор тохижилтын зураг
Тохирлын гэрчилгээний хуулбар
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар
Сумын Засаг даргын албан тоот / үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа эсэх/
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай тухайн багийн Засаг даргын тодорхойлолт
.МХГазарт мэдээлэлийн санд бүртгүүлсэн байх
10. Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт

11.Гадна талбай, дотор тохижилтийн зураг

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоотоор аж ахуй нэгж, иргэн бол өргөдөл Сумын засаг даргад гаргана
Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхний хуулбар
Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлтийн хуулбар

4.Тэмдэгтийн хураамж сумын орон нутгийн орлогын дансанд тушаасан баримт

5.Үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай тухайн багийн Засаг даргын тодорхойлолт

6.МХГазарт мэдээлэлийн санд бүртгүүлсэн байх

7.Улсын тэмдэгтийн хураамж 0000100220500941 тоот дансанд 250000 төгрөг тушаах