Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны оны 1-4 сарын зарлага

Сүмбэр сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн аудитын тайлан