Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

Сумын ЗДТГ-ын Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 208 оны төлөвлөгөө

авилгын эсрэг төлөвлөгөө

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АВЛИГА ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сүмбэр сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн төлөвлөгөө