СҮМБЭР СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Сумын нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Сумын нийгэм, эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл/төсөл/

сумын нийгэм эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Сүмбэр сумын Нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Үндсэн-чиглэл-2019

2019 онд сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл /төсөл/

сум-үндсэн-чиглэл.Төсөл

2018 оны Нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

сум-үндсэн-чиглэл-2018-жилийн-эцэс.docx1

Сүмбэр сумын байгаль хамгаалах дэд хөтөлбөр

Соёл урлаг , спорт, нийгмийн салбаруудад чиглэсэн дэд хөтөлбөр

Сүмбэр сумын 2018 онд Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

2018 оны үндсэн чиглэл