Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газарын албан хаагчдын танилцуулга

Сүмбэр сумын Засаг даргын

Тамгын газрын танилцуулга

Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн бодлого нь зохион байгуулалт, түүний эрх зүйн орчныг боловсронгуй, оновчтой болгон зохион байгуулах зорилгоор бүтэц, дотоод зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл зарчим, дотооддоо хэрэгжүүлэх хяналтын тогтолцоо, албан хаагчдын ажлын төлөвлөлт, албан хэрэг хөтлөлт, ажлын цаг ашиглалтад тавигдах шаардлагыг сайжруулж төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдалд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоог чангатган, мэргэжлийн ур чадвартай дадлага туршлагатай, үнэнч шудрага, өндөр ёс суртахуунтай боловсролтой  төрийн захиргааны мэргэшсэн чадварлаг албыг төлөвшүүлэх бодлого баримталж удирдлага, зохион байгуулалтын болон хүний нөөцийн төлөвлөлт , хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Сумын Засаг Даргын Тамгын Газар 2017 онд  32 албан хаагчидтай ажиллаж байна. Үүнээс

-Улс төрийн-8 , Засаг дарга, Орлогч дарга ,  6 багийн засаг дарга

-Төрийн захиргааны 14  албан хаагч байгаагаас үүнээс ЗДТГ-ын дарга, Санхүү албаны дарга, МЭҮТасгийн дарга -3 удирдах  албан тушаалтан,  Газрын даамал, ДАХмэргэжилтэн, БОМэргэжилтэн, Төрийн сангийн мэргэжилтэн  Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн , МЭҮТасгийн мал  аж ахуйн үйлдвэрлэлийн техниолги , үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн, ЖДХоршоо хариуцсан мэргэжилтэн, хөрөнгө оруулалт дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн нийт 8 мэргэжилтэн,  төвийн багийн 3 нийгмийн ажилтан, Төрийн үйлчилгээний  5 албан хаагч , гэрээтээр   5 ажилтан албан хаагч ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2004 оны 34 дүгээр тогтоолын дагуу ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж батлан , үр дүнгийн гэрээ байгуулан хагас , бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байна.

Албан тушаалын ангилал, боловсролын байдал