СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  3 ДУГААР УЛИРЛЫН    ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  3 ДУГААР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

  2018.09.17                                                                                                                  Чойр

2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 90, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 1527, ИТХ-д 2, Багийн Засаг дарга нарт 2, Нээлттэй утас 70543232-т 0 нийт 1617  өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –1527
 • Асран хамгаалагч, итгэмжлэл тогтооолгох -35
 • Газрын асуудлаар-11
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн-2
 • Худаг усны асуудлаар -5
 • Байгаль орчны чиглэлээр -2
 • Гэр хүссэн-4
 • Тамхины тусгай зөвшөөрөл хүссэн-3
 • Подваль ашиглах хүсэлт ирүүлсэн-3
 • Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийлгэх-2
 • Албан хаагчдаас ирүүлсэн-3
 • Мөнгөн тэтгэмж хүссэн-1
 • Бэлчээрийн холбогдолтой-2
 • Малжуулах төсөлд хамрагдах хүсэлт-1
 • Иргэдээс ирүүлсэн гомдол-3
 • ИТХ-2
 • Багийн засаг даргад-2
 • Цахилгаан эрчим хүчээр хангуулах хүсэлт-3
 • Сум хөгжүүлэх сантай холбоотой-2
 • Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай-2
 • Бусад-2

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 1527 өргөдөл, хүсэлт ирсний 494 нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх асуудлаар 1, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 3 өргөдлийг ИТХ-аар хэлэлцүүлж хариу хүргүүлсэн, газар сунгах, гэрээ гэрчилгээ гаргуулах, маргаантай асуудал шийдвэрлүүлэх 7 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 35 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

ЦЭХ хүч тасалдсан болон эрчим хүчээр хангуулах тухай 3 иргэний хүсэлтийг аймгийн эрчим хүч зохицуулах салбар зөвлөлд уламжлав.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2 иргэнд 50000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 9 албан хаагчид  1300000 төгрөгний тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 3 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй 3 иргэнд зөвшөөрөл олгосон байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар болон бичгээр авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.

 Мэдээ гаргасан:

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан:                               Л.Энхчимэг