Сүмбэр сумын хагас жилийн өргөдөл гомдолын тайлан мэдээ

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

 2018.06.10                                                                                                                           Чойр

2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 60, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 984  , ИТХ-д 2 , Багийн Засаг дарга нарт 1, Нээлттэй утас 70543232-т 0 , Газрын даамалд-7   нийт 1054 өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –984
 • Газрын харилцаатай холбоотой -7
 • Асран хамгаалагч, итгэмжлэл тогтооолгох -24
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн-2
 • Худаг усны асуудлаар -1
 • Ажилд орох, гарах хүсэлт -0
 • Байгаль орчны чиглэлээр -2
 • Байгуулагын харъяалалд орох /ахмад/- 0
 • Бусад -14

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 984 өргөдөл, хүсэлт ирсний 305 нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх асуудлаар 1, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 3 өргөдлийг ИТХ-аар хэлэлцүүлж хариу хүргүүлсэн, газар сунгах, гэрээ гэрчилгээ гаргуулах, маргаантай асуудал шийдвэрлүүлэх 3 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 24 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2 иргэнд 50000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 7 албан хаагчид  1100000 төгрөгний тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 2 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй 1 иргэнд зөвшөөрөл олгохоор, 1 иргэний өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа явагдаж байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар болон бичгээр авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.

 

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

  2017.03.25                                                                                                                           Чойр

2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 31 , Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 491, ИТХ-д , Багийн Засаг дарга нарт  , Нээлттэй утас 70543232-т 0, Газрын даамалд 6  нийт 522 өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –491
 • Газрын харилцаатай холбоотой -6
 • Асран хамгаалагч, итгэмжлэл тогтооолгох -12
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн-1
 • Худаг усны асуудлаар –
 • Ажилд орох, гарах хүсэлт –
 • Байгаль орчны чиглэлээр –
 • Байгуулагын харъяалалд орох /ахмад/-
 • Бусад -12

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 491 өргөдөл, хүсэлт ирсний  нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх асуудлаар 3, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 2 өргөдлийг ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр байна. Газар сунгах, гэрээ гэрчилгээ гаргуулах, маргаантай асуудал шийдвэрлүүлэх  1 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 12 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс  иргэнд 50000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 5 албан хаагчид 500000 төгрөгний тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 2 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй 1 иргэнд зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэлээ.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар болон бичгээр авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.