Бүх нийтээр мод тарилаа

Бүх нийтээр мод тарих ажлын хүрээнд Сүмбэр сумын байгуулсан ногоон байгууламжийн Бичил цэцэрлэгт хүрээлэнд гурван нэр төрлийн нийт 530 мод, төвийн 3-н багийн 15 өрхийн иргэд 150 мод хашаандаа тарьж нийт 2.9 га талбайд  732 иргэд, ажилтан албан хаагчид идэвхи санаачилга гарган оролцож нийт дүнгээр 2450 мод тарьсан байна.

МОД ТАРЬСАН ИРГЭД АЖ АХУЙ НЭГЖ  БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ

 2017 оны 05 сарын 16 өдөр                                                                                                                                           Чойр

Аж ахуй нэгж байгууллагууд Модны төрөл Тарьсан модны тоо
1 Цагдаагийн хэлтэс Голт бор 20 ширхэг
2 Гэзэгт ЗБН Хайлаас 60 ширхэг
3 Музей Буйлс, шар хуайс 15 ширхэг
4 Цахилгаан дамжуулах Нарс, сакура, чацаргана 14 ширхэг
5 Цахилгаан түгээх сүлжээ Шар хуйас 20 ширхэг
6 1 дүгээр цэцэрлэг Нарс, чацаргана, Шар хуайс 22 ширхэг
7 Энх Тус Дэм өрхийн эмнэлэг Хайлаас 10 ширхэг
7 2 дугаар цэцэрлэг Шар хуайс, нарс 46 ширхэг
8 5 дугаар цэцэрлэг Шар хуйас 50 ширхэг
9 1 дүгээр сургууль Шар хуайс, Улиас 50 шрхэг
10 2 дугаар сургууль Хайлаас, улиас 40 ширхэг
11 5 дугаар сургууль Нарс, агч, улиас 15 ширхэг
12 Хаан банк Хайлаас, Улиас,шар хуайс 20 ширхэг
13 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Шар хуайс 15 ширхэг
14 Нийгмийн даатгал Шар хуайс 10 ширхэг
15 Шуудан холбоо үйлчилгээний газар Улиас 10 ширхэг
16 Сүмбэр сумын ЗДТГ Хайлаас, улиас, чацаргана 510 ширхэг
17 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага Чацаргана 50 ширхэг
18 Нийтийн ахуй үйлчилгээний төв Нарс, голт бор, үхрийн нүд 23 ширхэг
19 Төмөр замын Замын 3 дугаар анги Хайлаас, Улиас 150 ширхэг
20 Иргэд Хайлаас, Улиас 150 ширхэг
                                                        Нийт 1300 ширхэг