Байгууллагын албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын сул орон тоо

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын хүний нөөцийн судалгаа

ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо, цалин сан

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газарын албан хаагчдын танилцуулга

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын танилцуулга Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн бодлого нь зохион байгуулалт, түүний эрх зүйн орчныг боловсронгуй, оновчтой болгон зохион байгуулах зорилгоор бүтэц, дотоод зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл зарчим, дотооддоо хэрэгжүүлэх хяналтын тогтолцоо, албан хаагчдын ажлын төлөвлөлт, албан хэрэг хөтлөлт, ажлын цаг ашиглалтад тавигдах шаардлагыг сайжруулж […]

2017 оны ЗДТГ-т томилогдсон, чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын судалгаа

ЗДТГ-ын албан хаагчидад олгосон тэтгэмж, урамшуулал