Сүмбэр сумын байгаль хамгаалах дэд хөтөлбөр

Соёл урлаг , спорт, нийгмийн салбаруудад чиглэсэн дэд хөтөлбөр