Уламсайхан

Ургийн овог:

Эцэг /эх/-ийн нэр:

Нэр: Уламсайхан

Мэргэжил: Газар зохион байгуулагч-Газрын үнэлгээ

Албан тушаал: Газрын даамал

Утас: