Бавуу Алтантуяа

Ургийн овог:

Эцэг /эх/-ийн нэр: Бавуу

Нэр: Алтантуяа

Мэргэжил: Газар зохион байгуулагч-Газрын үнэлгээ

Албан тушаал: Газрын даамал

Утас: 99609028