Хулганаагийн Молор

Төгссөн сургууль:   Олон улсын Эдийн засаг бизнесийн дээд сургууль

Боловсрол:     Дээд, бакалавр, магистр

Мэргэжил:    Банк санхүү, нягтлан бодогч, санхүүгийн удирдлагын магистр

Төрийн албаны ангилал, зэрэг дэв:     ТЗ-5, дэс түшмэл

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгсөн байдал: 2006 онд шалгалт өгч, 2007 онд тангараг өргөсөн.

2015 онд удирдах ажилтны сонгон

шалгаргуулалтанд шалгалт өгч тэнцсэн

Төрийн албанд мэргэшсэн байдал: Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч, татварын мэргэшсэн зөвлөх

Ажлын байны зорилго: Сумын санхүү эдийн засаг, төсвийн бодлогыг боловсруулж, төсвийн орлого бүрдүүлэлт, мөнгөн хөрөнгийн үйл ажиллагаанд төрийн сангийн бүртгэлээр урсгал хяналт тавьж, төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартанд нийцүүлэн хөтөлж, санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэж, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангахад оршино.

Харилцах утас: 99549072  98008004