БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАА.

БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАА.
Энэ жил цаг хүндэрч, хүйтний эрч чангарч байгаатай холбогдуулан 2018 оны 01 сарын 25-ны өдөр Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газраас ан амьтныг хамгаалах зорилгоор Биотехникийн арга хэмжээ авч ажилласан. Байгаль орчин аялал жуучлалын газар, Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн гишүүдтэй хамтран 6 цэгт 70 боодол өвс, 600 кг хужир тавьлаа.

НӨӨЦИЙН ӨВС ХӨНГӨЛӨЛТЭЙ ҮНЭЭР ОЛГОЖ БАЙНА.

Говьсүмбэр аймгийн нөөцийн өвсийг цаг үе хүндэрсэн нутгийн 149 малчин өрхөд хөнгөлөлтэй үнээр олгох ажил зохион байгуулагдаж байна

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Малын гоц халдварт шүлхий өвчний тархалт ихсэж байгаа тул малчид иргэд та бүгдийг малын хариулга маллагааг сайжруулх, шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилганд хамрагдаагүй мал амьтны судалгаа, гадны мал, иргэдийн шилжилт хөдөлгөөний талаарх шаардлагатай мэдээллийг харъяа багийн Засаг дарга болон Гэрээт малын эмч, сумын удирдлагад яаралтай мэдэгдэхийг онцгойлон анхааруулж байна.

Холбогдох утас: Сүмбэр сумын ЗДТГ-70543232,  МЭҮТ – 93017415

СҮМБЭР СУМ ЗДТГ . МАЛ ЭМНЭЛЭГ ҮРЖЛИЙН ТАСАГ

 

ӨВӨЛЖИЛТ ХҮНДЭРСЭН МАЛЧДАД НӨӨЦИЙН ӨВСИЙГ 50 ХУВЬ ХЯМДРУУЛАН ОЛГОЖ БАЙНА.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газарын албан хаагчдын танилцуулга

Сүмбэр сумын Засаг даргын

Тамгын газрын танилцуулга

Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн бодлого нь зохион байгуулалт, түүний эрх зүйн орчныг боловсронгуй, оновчтой болгон зохион байгуулах зорилгоор бүтэц, дотоод зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл зарчим, дотооддоо хэрэгжүүлэх хяналтын тогтолцоо, албан хаагчдын ажлын төлөвлөлт, албан хэрэг хөтлөлт, ажлын цаг ашиглалтад тавигдах шаардлагыг сайжруулж төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдалд тавих хяналт, хариуцлагын тогтолцоог чангатган, мэргэжлийн ур чадвартай дадлага туршлагатай, үнэнч шудрага, өндөр ёс суртахуунтай боловсролтой  төрийн захиргааны мэргэшсэн чадварлаг албыг төлөвшүүлэх бодлого баримталж удирдлага, зохион байгуулалтын болон хүний нөөцийн төлөвлөлт , хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Сумын Засаг Даргын Тамгын Газар 2017 онд  32 албан хаагчидтай ажиллаж байна. Үүнээс

-Улс төрийн-8 , Засаг дарга, Орлогч дарга ,  6 багийн засаг дарга

-Төрийн захиргааны 14  албан хаагч байгаагаас үүнээс ЗДТГ-ын дарга, Санхүү албаны дарга, МЭҮТасгийн дарга -3 удирдах  албан тушаалтан,  Газрын даамал, ДАХмэргэжилтэн, БОМэргэжилтэн, Төрийн сангийн мэргэжилтэн  Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн , МЭҮТасгийн мал  аж ахуйн үйлдвэрлэлийн техниолги , үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн, ЖДХоршоо хариуцсан мэргэжилтэн, хөрөнгө оруулалт дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн нийт 8 мэргэжилтэн,  төвийн багийн 3 нийгмийн ажилтан, Төрийн үйлчилгээний  5 албан хаагч , гэрээтээр   5 ажилтан албан хаагч ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2004 оны 34 дүгээр тогтоолын дагуу ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж батлан , үр дүнгийн гэрээ байгуулан хагас , бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байна.

Албан тушаалын ангилал, боловсролын байдал

                           

Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ