Үнэлгээний хорооны дүгнэлт

Сүмбэр сумын ЗДТГазрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/26 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “Өвс тэжээл худалдан авах” ажлын нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах харьцуулалтын тендер шалгаруулалтыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу зарлаж 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 15 цаг хүртэл тендер хүлээн авсан.

“Өвс тэжээл худалдах авах” ажлын нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтанд “Сүмбэр-Айраг” хоршоо тендер ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хорооны хурлаар хэлэлцэж тендерийн баримт бичигт заасан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх хэсэгт заасан дараах шаардлагыг хангаагүй. Тус хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3 дахь хэсэгт заасан тендерийн үнэ захиалагчийн тооцсон төсөвт өртгөөс 5%-аас дээш хувиар хэтэрсэн бол захиалагч тендерээс татгалзана гэж заасны дагуу “Сүмбэр-Айраг” хоршооны тендерээс татгалзаж байна.