Сүмбэр сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан