Сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

report-2