Иргэдээс Сүмбэр суманд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал /2020 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар/