СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ ҮЕИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

01 дүгээр сарын 02-ны өдөр 5, 6-р багийн Засаг дарга нар тус багуудад отроор өвөлжиж байгаа Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай  сумын харьяат 3 өрхөөр орж, орон нутгийн бодлого шийдвэрийг танилцуулан, бэлчээр чөлөөлөх асуудлаар үүрэг чиглэл өгсний дагуу 400 бод, 2000 гаруй богтой айлуудыг  6 дугаар багийн “Найман хонд” гэдэг газраас нүүлгэлээ.

Сүмбэр сумын хэмжээнд  2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогод сумын нийт өрхийн 10 хувь буюу 400 өрх сонгогдсон.Тооллогын ажлыг хуулийн дагуу 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 08.00 цагт сумын өндөр настан Ш.Адьяадоржийнхоос эхлүүлсэн. Сонгогдсон өрхүүдийг тооллогод 100 хувь хамруулж 402 өрх,1490 хүнийг тоолсон байна. Суманд 9 тоологч ажилласан.Тооллогын явцад ямар нэгэн зөрчил гараагүй болно.

2020 оны ээлжит цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.01 дүгээр сарын 22-ны байдлаар 453 иргэн шинэчилэсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн.

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Хамтарсан багийн шуурхай хурлыг 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр, Хамтарсан багийн төлөвлөгөөт хурлыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 16, 22-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж 8 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.Мөн Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдэх 2020 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

Тус сумын 2-р багт үүссэн өндөр настан П.Сүрэнхүүтэй холбогдох асуудлыг хэлэлцэн, хамтарсан багийн гишүүд сураггүй байсан хүүг нь олж ирэн, асран хамгаалагчийн асуудлыг шийдвэрлэлээ.

   2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хамтарсан багт шинээр үүссэн 37 кэйс дээр ажиллаж 29-г нь шийдвэрлэн хааж ажиллалаа.

Тус сумын хамтарсан баг 2020 онд шинээр 108 утасны мэдээллийн дагуу 4 кэйс, иргэний мэдээллийн дагуу 1, 2019 онд шийдвэрлэгдээгүй 8 кэйс дээр тус тус ажиллаж байна.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Сүмбэр сумын хэмжээнд урьдчилсан дүнгээр 2019 оны жилийн эцэст  325928 толгой мал тоолуулсан нь  урьд оноос 16216 толгой буюу  5.2 хувиар  өссөн дүнтэй байна.

Оны эцэст малчин өрх   524 болж 1.1%-иар, малчид 836 болж 1.8%-иар тус тус буурсан байна.

 4 өрхийн 55 гахай, 4 өрхийн 81 тахиа, 2 өрхийн 7 цацагт хяруул, 1 өрхийн 2 туулай тоологдсон байна

 Цэвэр эрлийз, эрлииз   5 өрхөд 205 үхэр, 11 өрхөд 75 адуу, 3 өрх,1 аж ахуй нэгжид 1268 хонь, 14 өрхөд 3663 ямаа, нийт дүнгээр  5211 толгой мал тоологдлоо.

Арьс ширний урамшуулалд 6 багийн 294 малчин мал бүхий иргэдийн хонины -22080 ш, ямааны-23880 ш, үхрийн -885 ширхэг нийт 46845 падааныг тулгалт хийн шивж программд оруулсан .

МУ-ын Ерөнхий сайдын шийдвэрээр УНСалбараас  малчдад олгогдож байгаа үнэгүй өвсийг малчин өрхөд тараах ажлыг хуваарийн дагуу 01 сарын 16-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулж 472 малчин өрхөд 3304 боодол өвс, 50 хувийн хөнгөлттэй үнээр 4156 шуудай тэжээл олгосон байна .

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Томуу томуу томуу төст  өвчлөлийн дэгдэлт ихэсч байгаатай холбогдуулан  Эрүүл мэндийн газрын даргын  2019 оны 12 сарын 23 ны өдрийн А/92 тушаалын дагуу их эмч нар уртасгасан цагаар ажиллах хуваарь батлан ажлын өдрүүдэд 19 цаг хүртэл, амралтын өдрүүдэд 10-16 цаг хүртэл ажиллаж байна.  12-р сарын 23 наас 12-р сарын 31-ний байдлаар амбулаторын нийт үзлэг 1021 байснаас томуу, томуу төст өвчлөлийн тоо 207 буюу 20,2%-ийг  эзлэж байна.

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ХҮРЭЭНД:

Сумын ЗДТГ-аас хуучин оноо хоггүй цэвэрхэн үдэж Шинэ ондоо цэвэр аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах зорилгоор ААНБ-дын 50 метрийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах тухай албан бичгийг 30 гаруй байгууллагад хүргүүлсэн ба 9 байгууллага ажлын тайлан мэдээг ирүүлсэн.

Төвийн ногоон байгууламж, ойн зурваст хариулаггүй малаа удаа дараа оруулж, хашаа хайсыг эвдэж, төрийн албан хаагчийн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд саад учруусан тус сумын 3 дугаар багийн иргэн Э, 3 дугаар багийн иргэн Ц, 5 дугаар багийн иргэн М-д Зөрчлийн хэрэг нээн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 1.1 дахь хэсэгт заасны дагуу шийтгэлийн арга хэмжээ авч ажиллалаа.

Худалдан авах ажиллагаа:

Сумын 2019 оны ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, бараа тоног төхөөрөмжүүдийг аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолын дагуу ашиглагч байгууллагын данс бүртгэлд бүртгэлжүүлж, цаашдын ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцуулан ажиллаж байна.

Сумын 2021 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний саналыг цаасаар сумын 6 багийн  нийт өрхөөс авах ажлыг  эхлүүлээд байна.

Сумын 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2 нээлттэй тендер шалгаруулалт, 5 харьцуулалтын тендер шалгаруулалтын нийт 7 үнэлгээний хороог 2020 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр байгуулсан ба техникийн тодорхойлолт болон тендерийн баримт бичгийг боловсруулан ажиллаж байна.

Сумын 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “Хогийн цэгийн ландфилл технологийг тогтмолжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил”-ыг 2020 оны 01-р сарын 15-ны өдрөөс 23-ны өдөр хүртэл тендер шалгаруулалтын онцгой журам харьцуулалтын аргаар цахим хэлбэрээр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна.

ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо “Хогийн цэгийн ландфилл технологийг тогтмолжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах” ажлын нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах Харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалтыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу явуулж 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны 10 цаг хүртэл тендер хүлээн авахад

“Петротрак” ХХК нь Шаардлагад нийцсэн “Хамгийн сайн үнэлэгдсэн” тендер ирүүлсэн байна.

“Петротрак” ХХК-тай 20000000 /Хорин сая/ төгрөгийн үнийн дүнтэй гэрээ байгуулах эрх олгохыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47.2.2-т заасны дагуу захиалагчид өгч байна

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Огноо : 2020-01-27
Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 15-р байрны техникийн давхарын шугам сүлжээний их засвар
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ГСАССЗДТГ/202001014
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 15-р байрны техникийн давхарын шугам сүлжээний их засвар -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг , техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2020 оны 02 -р сарын 03 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут-с өмнө  хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2020 оны 02 -р сарын 03 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут -т нээнэ. 
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцно
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Утас: 80008638 , Факс:
Имэйл хаяг:
Веб хаяг: http://sumber.gs.gov.mn/

“ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ЦУСНЫ ЕРӨНХИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛ”-ЫН ТЕНДЕР ЗАРЛАГДЛАА.

  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА                        

2020.01.24

[Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Өрхийн эрүүл мэндийн төвд цусны ерөнхий шинжилгээний аппарат худалдан авах ажил”–ыг бараа нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2019.01.31-ны өдөр 10:00-аас өмнө Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2019.01.31ны өдрийн 10:30-т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, 2 давхар -208 тоот өрөө, 

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Н.Мөнхбат утас:80008638

 

 

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

                                  2019.01.15

       Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар  нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хогийн цэгийн ландфилл технологи тогтмолжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах” нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2019.01.23-ны өдөр 10:00-аас өмнө Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2019.01.23-ны өдрийн 10:30-т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, 2 давхар -208 тоот өрөө, 

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Н.Мөнхбат утас:80008638

СҮМБЭР СУМЫН 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХАА ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүн ам орон сууцны ээлжит тооллого эхэллээ.

Хүн ам орон сууцны ээлжит тооллого эхэллээ.
Монгол Улсын Хүн ам, орон сууцны ээлжит тооллого 2020 оны нэгдүгээр сарын 9-15-ны хооронд орон даяар нэгэн зэрэг явагдана. Уг тооллогыг явуулснаар засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн түвшинд ард түмнийхээ аж байдлыг өрх, иргэн бүрээр тодорхойлж, өнгөрсөн 10 жилийн ололт, амжилтыг дүгнэх, ирэх жилүүдийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг бий болгох юм.
Иргэн та өөрийн өрхийн бүртгэлтэй баг, хороондоо хандан мэдээллээ хянан баталгаажуулж, тооллогодоо идэвхитэй хамрагдана уу.

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2020 ОНЫ САНАЛ АВАХ ЭЭЛЖИТ АЖИЛ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Жил бүр “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн санал авах үйл ажиллагаа 1 дүгээр сарын 1-ээс 5 дугаар сарын 31-ий өдрүүдэд явагддаг. ОНХС бол иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулагддаг төсөв юм. Өөрөөр хэлбэл энэ сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах талаар Монгол Улсын иргэн бүр саналаа гаргах эрхтэй.

Баг/Хорооны Засаг дарга нь ОНХС-ийн санал авах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй бол Баг/хорооны Иргэдийн нийтийн хурал/ИНХ/-ын дарга нь ОНХС-ийн санал эрэмбэлэх, батлах ИНХ-ыг зохион байгуулах үүрэгтэй.

ОНХС-ийн санал өгөх хэлбэр: 

1. Санал асуулгын хуудас бөглөх

Иргэн бүр ОНХС-ийн хөрөнгөөр тухайн амьдарч буй баг/хороондоо юу хийлгэх хүсэлтэй байгаагаа санал асуулгын хуудсанд бөглөх юм. Санал асуулгын хуудсыг ихэвчлэн айл өрхүүдээр явах байдлаар бөглүүлдэг. Хэрэв таны гэрт саналын хуудас очоогүй, та хуудастай таарч бөглөөгүй бол баг/хорооныхоо байранд очиж Засаг даргадаа хандан саналаа өгөх боломжтой.

2. Бүлгийн ярилцлага

Бүлгийн ярилцлага хэлбэрээр санал авахдаа 50-аас доогүй/сум/дүүргийн төвөөс алслагдсан баг/хорооны хувьд 30-аас доошгүй/ иргэн сайн дураараа бүлэг болон 2-оос доошгүй удаа хуралдсаны үндсэн дээр нэгдмэл саналаа гаргаж, гаргасан жагсаалтаа баг/хорооны Засаг даргадаа уламжилдаг.

3. Цахим хэлбэр

Техник технологи дэвшиж байгаа өнөө үед мөн та цахим хэлбэрээр саналаа гаргах боломжтой юм. Гэхдээ тухайн орон нутгийн удирдлага ОНХС-ийн саналыг цахим хэлбэрээр хэрхэн авахаа шийдвэрлэнэ.

“Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгийг дараах зүйлд зарцуулахыг хориглоно:

– Орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэхээр хуулиар тогтоосон чиг үүргээс бусад хөтөлбөр, арга хэмжээ;
– Улс төрийн нам, төрийн бус байгууллагын зарлага;
– Үндэсний их баяр наадмаас бусад баяр, наадам, ойн арга хэмжээ, шашны зан үйл болон ёслолын зардал;
– Нийтийн эрх ашигт нийцээгүй үйл ажиллагаа;
– Зээл олгох, санхүүгийн үр дагавар бүхий баталгаа гаргах, хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг авах;
– Орон нутгийн иргэдийн санал аваагүй, орон нутгийн төсвийн төлөвлөгөөнд тусгаж батлаагүй зардал, арга хэмжээ;

Иргэд ийнхүү саналаа гаргахаас гадна 5 дугаар сарын 31-ээс өмнө зохион байгуулах, саналуудыг хэрэгцээ шаардлагаар нь эрэмбэлж, баталгаажуулах ОНХС-ийн санал эрэмбэлэх, батлах ИНХ-даа заавал оролцох шаардлагатайг мартаж болохгүй! Баг/хорооны ИНХ-ын товыг ИНХ-ын дарга болон Засаг даргаасаа тодруулах боломжтой.