СҮМБЭР СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Сумын нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт