СҮМБЭР СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Сумын нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

2019 оны ОНХС-гийн тайлан

2019 ОНХС

Төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

Төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааны тайлан

ДЭЛХИЙН ЗӨН ОУБ ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ АЯНЫ ТАЙЛАН

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ