Сүмбэр сумын 2019 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан