СҮМБЭР  СУМЫН 2019 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

СҮМБЭР  СУМЫН 2019 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН  

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

 2019.06.12                                                                                                                 Чойр

2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 37, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр -589, нийт-626  өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí.

Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгч ажиллалаа.

Ирсэн нийт өргөдлийг авч үзвэл бичгээр өргөдөл ирсэн байна. Ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг агуулгаар нь авч үзвэл:

 • Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр –589
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгох тухай-11
 • Газрын асуудлаар-10
 • Буцалтгүй тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн- 3
 • Худаг усны асуудлаар -2
 • Гэр хүссэн-2
 • Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай-2
 • Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай- 3
 • Архивын лавлагаа авах тухай- 2
 • Байгууллагын мал хүлээлгэж өгөх тухай – 1
 • Замын тухай- 1

Сумын Улсын бүртгэгчид иргэний бүртгэлийн 14 чиглэлээр 589 өргөдөл, хүсэлт ирсний 142 нь шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой өргөдлүүд байна.

Сумын Засаг дарга, Газрын даамалд газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх, эзэмших, ашиглах, өмчлөх хүсэлт гаргасан 10 өргөдлийг Сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр иргэнд хариуг мэдэгдсэн.

Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн байдал болон өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 11 иргэнд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоосон сумын Засаг даргын захирамж гаргасан.

Тусламж, тэтгэмж хүссэн иргэдийн өргөдлийн дагуу нөхцөл байдлын судалгаа хийж Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2 иргэнд 50000 төгрөгний нийт 100000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу  албан хаагчид  1955000 төгрөгийн тусламж олгов.

Тамхины зөвшөөрөл хүссэн 2 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй  иргэнд зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэсэн.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийг амаар, бичгээр, цахимаар, утсаар хүлээн авч бүртгэлжүүлэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж  байна.