Сумын нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалах хөтөлбөр арга хэмжээний зардлаас 1 сая төгрөгний санхүүжилтээр Тусгай хамгаалалттай газарт нэвтрэх хураамжийн 300 төгрөг , хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн 700 төгрөг, нийт 1000 төгрөгний үнийн дүнтэй тасалбарыг “Мөнхийн үсэг” ХХК-аар хэвлүүлэн тусгай хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагчид хүлээлгэн өгч, тасалбар олгох ажлыг эхлүүлээд байна.