6-р цэцэрлэгийн ганда хашааны ажлын тендерийн үр дүн