Сүмбэр сумын 2018 оны 3 дугаар сарын орлогын мэдээ