Сүмбэр сумын 2018 оны 2 дугаар сарын орлогын мэдээ