2019 онд сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл /төсөл/

сум-үндсэн-чиглэл.Төсөл