2018 оны Нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

сум-үндсэн-чиглэл-2018-жилийн-эцэс.docx1