Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд :

  1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоотоор аж ахуй нэгж, иргэн бол өргөдөл Сумын засаг даргад гаргана
  2. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлтийн хуулбар

4.Тэмдэгтийн хураамж сумын орон нутгийн орлогын дансанд тушаасан баримт

5.Үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай тухайн багийн Засаг даргын тодорхойлолт

6.МХГазарт  мэдээлэлийн санд бүртгүүлсэн байх

7.Улсын тэмдэгтийн хураамж 0000100220500941 тоот дансанд 250000 төгрөг тушаах

Тухайн иргэн аж ахуй нэгж нь сургууль цэцэрлэгээс 500м-н гадна үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх

Сумын хэмжээнд 14 тамхины тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 10 сарын байдлаар орон нутгийн орлогын дансанд нийт  2.750.000 төгрөгиийг тэмдэгтийн хураамжийг төрийн сан банкны дансанд төвлөрүүлээд байна.