Булаг шандны цэвэрлэгээ

Аялал жуулчлалын бүс нутгаар булаг шанд уст цэгийн цэвэрлэгээг 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулан нийт 1,5 тонн хог хаягдлыг цуглуулан төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлсэн.