Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнууд /Радио релейны байр, ХБ-10, ХБ-11 дугаар байр/-ны дээвэр засвар, гадна фасадны ажлыг “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 115,5 сая төгрөгөөр Илчит сансар ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж 2018.09.27-ний өдөр Барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах комисс хүлээн авсан.