Сүмбэр сумын 2018 онд Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

2018 оны үндсэн чиглэл