Сүмбэр сумын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Сүмбэр сумын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
ТШ-ын код ТШ-ын нэр Төрөл Төсөвт өртөг ХАА-ны журам, аргачлал Ү/Х байгуулах ТШ зарлах Гэрээ байгуулах Гэрээ дуусгах
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ – ХОСОЛМОЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЯЛБАРШУУЛСАН БУЮУ БАГА ҮНИЙН АРГА
1. ГСАССЗДТГ/

201812003

2018 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөвийн ажил Зөвлөх үйлчилгээ 5,000,000 БҮА 18-03-05 18-07-02 18-08-10 18-09-10
НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ
2. ГСАССЗДТГ/

201812005

Нийтийн эзэмшлийн орон сууны дээвэр, фасад засварын ажил Ажил 120,000,000 НТШ 18-03-05 18-03-15 18-04-25 18-07-31
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ОНЦГОЙ ЖУРАМ – ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА
3. ГСАССЗДТГ/

201812001

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тохижилтын ажил /Ширээ сандал нийлүүлэх/ Бараа 36,000,000 ХА 18-03-05 18-03-12 18-03-29 18-05-28
ШУУД ХУДАЛДАН АВАЛТ
4. ГСАССЗДТГ/

201812002

өрхийн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах Бараа 10,000,000 ШХА 18-03-05 18-04-02 18-04-18 18-05-18
5. ГСАССЗДТГ/

201812006

Сумын төвийн зөөврийн усанд ухаалаг систем суурилуулах ажил Ажил 10,000,000 ШХА 18-03-05 18-03-09 18-03-23 18-04-27
6. ГСАССЗДТГ/

201812004

Цэцэрлэгүүдын зөөлөн эдлэл шинэчлэх Бараа 10,000,000 ШХА 18-03-05 18-03-09 18-03-24 18-04-28