Сүмбэр сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт

сумздүа