СУМЫН 2017 ОНД НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИЛГЛЭЛ

ҮНДСЭН-ЧИГЛЭЛ