2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СҮМБЭР СУМЫН 2017 ОНЫ “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН”-ГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээны нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөв Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1. АЖИЛ, ИХ ЗАСВАР
1.1 Айл өрх, Гудамж талбайн хаягжуулалт ажлын эхлүүлэх 10 000 000 ГШ 2017.05.22 2017.05.29 2017.06.26
1.2 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээврийн засвар / Хонхор хотхоны 5-р байрны дээвэр засвар/ 55 000 000 ХА 2017.02.20 2017.03.24 2017.04.07 2017.05.22
1.3 Сумын төвийн усан сан засварлах, шинээр барих 10 367 100 ХА 2017.03.27 2017.04.03 2017.04.12 2017.05.27
 НИЙТ 75 367 100          
2. БАРАА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
2.1 Өрхийн эмнэлэгийн оншилгооны  тоног төхөөрөм худалдаж авах 10 000 000 ГШ 2017.02.13 2017.02.27 2017.03.06
2.2 Сумын өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 18 000 000 ХА 2017.09.18 2017.09.22 2017.10.03 2017.10.20
 НИЙТ 28 000 000          
3. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
3.1 2018 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах 4 000 000 БҮА 2017.09.18 2017.09.25 2017.10.25 2017.11.25
 НИЙТ 4 000 000          
БҮГД НИЙТ 107 367 100