Сүмбэр сумын Засаг дарга Пүрэвсайханы Амарсайхан

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a  type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Засаг даргын орлогч Намжилын Хишигдорж

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a  type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Сүмбэр сумын багууд

1-р баг

Сүмбэр сумын 1-р багт Аяганы хонхор, хорих 75,төмөр зам дагуух айлууд харъяалагддаг газар зүйн байрлалын хувьд сумын төвд байрласан 2014 оны жилийн эцсийн хүн амын тооллогоор 791 өрхийн 2786 хүн амтай. Үүнээс: Эрэгтэй-1414, эмэгтэй 1372, малчин өрх 4, мал бүхий 46 өрх тооллогдсон ба нийт 7262 малтай, Туслах аж ахуй эрхлэгч 6 байна.

Тус багт түр оршин суугч 124, оюутан 169, өрх толгойлсон эрэгтэй, эмэгтэй иргэн 233, хөгжлийн бэрхшээлтэй 133 иргэн, хагас болон бүтэн өнчин 50хүүхэд, нэн ядуу болон ядуу 46 өрхийн240 иргэн , өндөр настан 262,
Багийн ИТХ-ийн даргаар Г.Уранчимэг
Тэргүүлэгчидээр: Д.Батмэнд, Н.Эрдэнэсүрэн, П.Оюундулам, Д.Ганчимэг нар
Багийн Засаг даргаар Л.Буянхишиг 2013 оноос одоог хүртэл ажиллаж байна.
Нийгмийн ажилтан С.Анхбаяр , хэсгийн ахлагчаар Т.Уртнасан, Л.Чимэдмаа, О.Амарбаяр нар ажиллаж байна.

2-р баг

Сүмбэр сумын 2-р баг нь 848,0 мянган га нутаг дэвсгэртэй, 2015 оны жилийн эцсийн хүн амын тоогоор 1002  өрхтэй, 3170 хүн амтай. Үүнээс: Эрэгтэй-1559,  эмэгтэй-1611, 9560  малтай, малчин  өрх 22, мал бүхий өрх-48  байдаг. Сүмбэр сумын 2-р баг нь 848,0 мянган га нутаг дэвсгэртэй, 2015 оны жилийн эцсийн хүн амын тоогоор 1002  өрхтэй, 3170 хүн амтай. Үүнээс: Эрэгтэй-1559,  эмэгтэй-1611, 9560  малтай, малчин  өрх 22, мал бүхий өрх-48  байдаг.  Манай багийн өрхийн 3% буюу 32 нь давхар орон сууцанд, 8,5% нь буюу 86 нь дан байранд, 88% буюу 884 өрх гэр хороололд амьдардаг.Багийн өндөр настан -268, ажилтай-749, ажилгүй-563 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй -155 иргэн, багийн хэмжээнд амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, нэн ядуу 25 өрхийн 129 иргэн, ядуу 73 өрхийн 288 иргэн, бүтэн өнчин-9, хагас өнчин-57, оюутан-211, харж хандах хүнгүй ганц бие өндөр настан-4, түр суугч 126 өрхийн 379 хүн, байнгын асаргаатай-41 иргэн байна.2-р багийн нутаг дэвсгэр нь төвийн баруун талаараа 1-р багтай, зүүн талаараа 3-р багтай хиллэдэг.Манай баг нь Багийн Засаг дарга Б.Очирхүү, нийгмийн ажилтан С.Отгонтуяа, урт дэнж хариуцсан хэсгийн ахлагчаар С.Нямпүрэв, богино дэнж хариуцсан хэсгийн ахлагчаар Ч.Бурмаа багийн төвийн сахиулаар Х.Намсрай гэсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

3-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

4-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

5-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

6-р баг

Анх аймгийн ИТХурлын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 8 дугаар хуралдааны 11 тоот тогтоолоор хүн ам өссөнтэй холбогдон 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3-р баг болон байгуулагдсан. Сүмбэр сумын 3-р багт Хонхор хотхон болон Хүрийн ногоон, Сүмбэр сумын зүүн ход хэсэгт байршилтай Малчин, Хайгуулчин, Хэрлэн, Баянбулаг, Баянхошуу, хорооллын дэнжийн хэсгүүд харъяалагддаг. Малчны хорооллын оршин суугчид төвөөс 1км гаран зайтай нийт хүн амын 20 орчим хувь нь оршин суудаг. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 3-р баг нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хүн амын тоогоор 149 өрхийн 3880 хүн амтай тоологдсон. Үүнээс: Эрэгтэй-1936, эмэгтэй-1944, 69 өрхийн 49 өрх нь мал бүхий өрх, 20 малчин өрхтэй. Үүнээс 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээ-18, адуу-709, үхэр-552, хонь-8042, ямаа-6164, бүгд-15485 мал тоолуулсан байна. Багийн иргэдээс оюутан 275, сургууль завсардсан 0, хөгжлийн бэрхшээлтэй 98, өрх толгойлсон 105 иргэн, хагас өнчин 30 хүүхэд, бүтэн өнчин 8, ихэр хүүхэд 14, багийн хэмжээнд өндөр настан 244, эрэгтэй 67, эмэгтэй 176, харьяалалгүй 122, ахмад дачин 2, 90-ээс дээш настай 5 ахмад байна. Түр оршин суугч 306 иргэнтэй. Нийт өрхийн 85% нь орон сууцанд амьдардаг.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын ажилчид