Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

Сумын ЗДТГ-ын Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 208 оны төлөвлөгөө

авилгын эсрэг төлөвлөгөө

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын ёс зүйн хороо шинээр байгууллагдсан.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

Сүмбэр сумын байгаль хамгаалах дэд хөтөлбөр

Сүмбэр сумын2018 оны сар бүрийн төсвийн орлогын мэдээ

Соёл урлаг , спорт, нийгмийн салбаруудад чиглэсэн дэд хөтөлбөр