Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018 оны жилийн эцэсийн статистик мэдээлэл

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын хүний нөөцийн судалгаа

СҮМБЭР СУМЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ

СҮМБЭР  СУМЫН 2018 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН    ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ БАРАГДУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ  2018.12.17                                                                                                                  Чойр 2018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт 156, Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 2100, ИТХ-д 7, Багуудад 16, Нээлттэй утас 70543232-т 0, цахим хуудсанд-0 нийт-2279   өргөдөл, гомдол санал хүсэлт ирсэí. Манайд хандаж ирүүлсэн өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь […]