Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

2019 оны ОНХС-гийн тайлан

2019 ОНХС

Төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

Төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааны тайлан

ДЭЛХИЙН ЗӨН ОУБ ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ АЯНЫ ТАЙЛАН

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн материал авч байна.