Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

Орон нутгийн төсвийн 2017 оны харилцах дансны гүйлгээ

2017 оны 11-р сарын Өглөг авлагын мэдээний нэгтгэл

Сүмбэр сумын 2017 оны 11-р сарын орлогын мэдээ

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АВЛИГА ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017 оны ЗДТГ-т томилогдсон, чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын судалгаа

ЗДТГ-ын албан хаагчидад олгосон тэтгэмж, урамшуулал

Сүмбэр сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн төлөвлөгөө

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ

ХОГ-ХАЯГДЛЫГ-БУУРУУЛАХ-ХӨТӨЛБӨР