Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

Сүмбэр сумын 2019 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тайлан

Сүмбэр сумын 2019 оны жилийн эцсийн тайлан

Сүмбэр сумын 2020 оны ээлжит цэцэг татлага явагдаж байна.

Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны оны 1-4 сарын зарлага

Сүмбэр сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан

Байгууллагын албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Сумын 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

report-2

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн аудитын тайлан