Сүүлд нэмэгдсэн ил тод байдлын тухай мэдээллүүд

ЗДТГ-ын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Нийгмийн баталгаа хангах төлөвлөгөө

ЗДТГ-ын дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Сумын ЗДТГ-ын Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 208 оны төлөвлөгөө

авилгын эсрэг төлөвлөгөө

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын ёс зүйн хороо шинээр байгууллагдсан.

Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

Сүмбэр сумын байгаль хамгаалах дэд хөтөлбөр

Сүмбэр сумын2018 оны сар бүрийн төсвийн орлогын мэдээ