4-р сарын Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Сүмбэр сумын 2018 оны 4 дүгээр сарын орлогын мэдээ

2018 оны ОНХСанд хийгдсэн Нийцлийн аудитын тайлан

3-р сарын Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Сүмбэр сумын 2018 оны 3 дугаар сарын орлогын мэдээ

2-р сарын Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Сүмбэр сумын 2018 оны 2 дугаар сарын орлогын мэдээ

Сүмбэр сумын 2019 оны 1 дүгээр сарын орлогын мэдээ

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнууд /Радио релейны байр, ХБ-10, ХБ-11 дугаар байр/-ны дээвэр засвар, гадна фасадны ажил

“СУМЫН ТӨВИЙН УСАН САНД УХААЛАГ СИСТЕМ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ”

“СҮМБЭР СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗӨЛӨН ЭДЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ”

Сүмбэр сумын2018 оны сар бүрийн төсвийн орлогын мэдээ

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо, цалин сан

Төрийн сангийн болон статистикийн цаг үеийн мэдээ

Орон нутгийн төсвийн 2017 оны харилцах дансны гүйлгээ

2017 оны 11-р сарын Өглөг авлагын мэдээний нэгтгэл

Сүмбэр сумын 2017 оны 11-р сарын орлогын мэдээ

ЗДТГ-ын албан хаагчидад олгосон тэтгэмж, урамшуулал

2017 оны Төсвийн тодотгол батлах тухай тогтоол

2017 оны төсвийн тодотгол

2017 оны төсөв батлах тухай тогтоол

2017 оны төсвийн тогтоол

Өрхийн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил

Энхтусдэм өрхийн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу шууд худалдан авалт хийж “Нуган” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр бараа нийлүүлэх гэрээ байгуулсан. Нийт 25 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж,  бараа материалыг  2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн  01 […]