Сүмбэр сумын байгаль хамгаалах дэд хөтөлбөр

Соёл урлаг , спорт, нийгмийн салбаруудад чиглэсэн дэд хөтөлбөр

Сүмбэр сумын 2018 онд Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

2018 оны үндсэн чиглэл