2019 онд сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл /төсөл/

сум-үндсэн-чиглэл.Төсөл

2018 оны Нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

сум-үндсэн-чиглэл-2018-жилийн-эцэс.docx1

Сүмбэр сумын байгаль хамгаалах дэд хөтөлбөр

Соёл урлаг , спорт, нийгмийн салбаруудад чиглэсэн дэд хөтөлбөр

Сүмбэр сумын 2018 онд Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

2018 оны үндсэн чиглэл